I SA/Sz 940/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112809

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2021 r. I SA/Sz 940/20

UZASADNIENIE

Sentencja

Sygn. akt I SA/Sz (...) POSTANOWIENIE Dnia 12 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski po rozpatrzeniu w Wydziale I w dniu 12 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na decyzję Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS z dnia 28 września 2020 r., nr (...) w przedmiocie zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 r. postanawia: odrzucić skargę,

Uzasadnienie faktyczne

J. R. (dalej: "Skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) września 2020 r., nr (...) w przedmiocie zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 r.

Decyzja organu II instancji zawierająca prawidłowe pouczenie o terminie i trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego została wysłana za pośrednictwem operatora publicznego - Poczty Polskiej S.A. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Korespondencja została skierowana na znany organowi adres Skarżącej

(ul. (...), (...)). Korespondencja zgodnie z adnotacją zamieszczoną na ZPO została doręczona Skarżącej w dniu (...) października 2020 r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w odpowiedzi na skargę i odpowiedzi organu z dnia (...) stycznia 2021 r. na wezwanie sądu skarga została złożona bezpośrednio do skrzynki podawczej organu w dniu (...) grudnia 2020 r. Natomiast termin do złożenia skargi od ww. decyzji upływał w dniu (...) listopada 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 w z zw. z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie - za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Nie budzi wątpliwości Sądu, iż zaskarżona decyzja zawierająca odpowiednie pouczenie, została doręczona Skarżącej w dniu (...) października 2020 r. Tymczasem skarga została wniesiona przez Skarżącą w dniu (...) grudnia 2020 r. (data złożenia skargi bezpośrednio w skrzynce organu), a zatem z uchybieniem ustawowego terminu na dokonanie tej czynności - który upływał w dniu (...) listopada 2020 r.

Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na zasadzie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.