Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2893245

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 lutego 2011 r.
I SA/Sz 933/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.).

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski, Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi S. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.