Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097864

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
I SA/Sz 917/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Wojtysiak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Ewa Wojtysiak po rozpatrzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.L. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2005 r. wraz odsetkami postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 grudnia 2011 r. Z. L. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2005 r. wraz odsetkami.

We wniosku Z. L. podał, że organy podjęły czynności zmierzające do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej kwestionowanego przez niego w skardze zobowiązania w kwocie (...) zł. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi przedsiębiorstwo, które jest jedynym źródłem utrzymania jego i rodziny i że obecnie ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Ponadto wskazał, że zatrudnia pracowników i że wyegzekwowanie dochodzonej przez organ kwoty spowoduje upadłość firmy, pozbawiając źródła dochodów również zatrudnionych przez niego pracowników

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z powołanego przepisu wynika, iż wnioskodawca powinien wykazać, że wykonanie zaskarżonych przez niego aktów lub czynności organu administracji spowoduje wyrządzenie znacznej szkody lub trudne do odwrócenia skutki.

Oceniając wniosek strony, przy uwzględnieniu przedstawionych w nim okoliczności, Sąd stwierdził, iż skarżący wykazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji przed rozpatrzeniem skargi może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd wziął pod uwagę zarówno wysokość dochodzonej kwoty, okoliczność iż dochody z przedsiębiorstwa prowadzonego przez skarżącego stanowią jedyne źródło utrzymania jego i rodziny, a także okoliczność, iż na dzień 12 stycznia wyznaczono termin rozprawy, a zatem wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do tego czasu, nie spowoduje ujemnych skutków dla Skarbu Państwa.

W tej sytuacji, Sąd uznając, iż wniosek Spółki wypełnia dyspozycję przepisu art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, na podstawie przepisów art. 61 § 3 i § 5 tej ustawy, postanowił orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.