Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549086

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 4 listopada 2014 r.
I SA/Sz 90/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "G." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 15 listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od gier za maj 2012 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"G." Spółka z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w (...) w odpowiedzi na wezwanie sądu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Referendarz sądowy po rozpoznaniu wniosku, odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Po wniesieniu przez skarżącą sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał postanowienie odmawiające skarżącej przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu zażalenia skarżącej na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, postanowieniem z dnia 29 września 2014 r. oddalił zażalenie. Wobec tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wezwał ponownie skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej (osobie uprawnionej do odbioru przesyłki - pracownikowi sekretariatu) w dniu 13 października 2014 r.,

a w związku z tym 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 20 października 2014 r., który to dzień nie przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Pomimo upływu zakreślonego terminu nie uiszczono wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Stosownie do przepisu art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie natomiast z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że skarżąca pomimo upływu wyznaczonego terminu nie uiściła wpisu od skargi, nie jest ona również zwolniona od kosztów sądowych. Wobec powyższego, stosownie do przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.