Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 8 września 2008 r.
I SA/Sz 883/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Kazimiera Sobocińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S po rozpoznaniu w dniu 8 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za (...) r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem sądowym z dnia (...) r., doręczonym pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem (...) r. bezskutecznie, gdyż wpis od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

I dlatego należało orzec jak w sentencji.