Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 29 kwietnia 2008 r.
I SA/Sz 883/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Kazimiera Sobocińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska (spr.)", po rozpatrzeniu w dniu 29 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie zobowiązania podatkowego od osób fizycznych za rok 2001 postanawia oddala wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych formularzu PPF.

W uzasadnieniu wniosku (poz. 5) wskazał, że:

-

był właścicielem (...) udziałów w nieruchomości położonej w D oraz udziałowcem Spółki z o.o. "D",

-

zbył udziały w Spółce "D" w (...) r.

-

ww. nieruchomość stanowiła zabezpieczenie wierzytelności innych podmiotów wobec Spółki "D",

-

jesienią(...). wszczęto postępowanie egzekucyjne z ww. nieruchomości,

-

postanowieniem z dnia(...). Sąd Rejonowy w K P

zatwierdził plan podziału nie uwzględniając skarżącego,

-

obecnie skarżący nie posiada żadnych źródeł dochodu, oszczędności i nieruchomości.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym (poz. 6) skarżący podał, że nie ma osób pozostających we wspólnym gospodarstwie. Pozostałe pozycje dotyczące majątku i dochodów (poz.(...)) skarżący zakreślił, natomiast w poz. (....) wpisał, że ze względu na bardzo trudną jego sytuację materialną, ustanowiony w sprawie pełnomocnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Wobec tego, że złożone przez wnioskodawcę oświadczenie okazało się niewystarczające do oceny jego rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego, skarżący został wezwany w dniu (..)., w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej w skrócie p.p.s.a.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wykazane dane i uzupełniających przedstawione informacje, tj.:

1)

odpisu rocznego zeznania podatkowego skarżącego za (...) r. wraz z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym oraz odpisu zeznania podatkowego za (...) - jeżeli złożył już zeznanie za (...) r.,

2)

dokumentu potwierdzającego nieprowadzenie już działalności gospodarczej przez skarżącego (odpis decyzji o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców),

3)

zaświadczenia z urzędu pracy czy skarżący jest zarejestrowany jako osoba bez robotna bez prawa do zasiłku,

4)

zaświadczenia z właściwej do spraw opieki społecznej jednostki gminy o sytuacji rodzinnej skarżącego oraz czy skarżący korzysta z pomocy społecznej,

5)

dodatkowego oświadczenia o źródłach utrzymania skarżącego, czy skarżący pozostaje na utrzymaniu innych osób, czy korzysta z pomocy członków rodziny, w jakiej formie, jeśli jest to pomoc finansowa, oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów,

6)

dodatkowego oświadczenia o sytuacji rodzinnej, tj. czy pozostaje w związku małżeńskim, czy zamieszkuje z małżonką i innymi członkami rodziny, jeśli tak oświadczenia o ich stanie majątkowym i wysokości uzyskiwanych dochodów,

7)

wykazu posiadanych rachunków bankowych (w tym lokat) oraz wyciągów z ich stanem za okres od (...) r. do (...) L,

8)

wykazu ponoszonych przez skarżącego lub inne osoby wydatków na jego konieczne utrzymanie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość z ostatnich dwóch miesięcy,

9)

dokumentów potwierdzających zajęcie egzekucyjne posiadanej przez skarżącego nieruchomości,

10)

dodatkowego oświadczenia skarżącego o nieruchomości położonej w D, jaki jest jej stan prawny, czy jest wykorzystywana przez skarżącego, inne osoby, czy skarżący uzyskuje z niej dochody (w jakiej wysokości), wraz zdokumentami potwierdzającymi okoliczności dotyczące tej nieruchomości,

11)

dokumentu potwierdzającego zbycie udziałów Spółki D oraz wysokość uzyskanego z tego tytułu dochodu,

12 dokumentów potwierdzających posiadanie przez skarżącego i wysokość wierzytelności wobec innych osób, podmiotów oraz w jakim trybie i na jakim etapie jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie, w terminie 10 dni od doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy.

Skarżący w zakreślonym terminie, tj. do dnia (...). powyższego zobowiązania Sądu nie wykonał, wobec czego postanowieniem z dnia[....). referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy uznając, że nie wykazał on, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania.

W sprzeciwie od tego postanowienia pełnomocnik skarżącego przyznał, że nie wykonał zarządzenia Sądu, gdyż żądane dokumenty nie istnieją, ponieważ:

-

nie złożył zeznania podatkowego za (...) r. i (...) r., gdyż nie uzyskał żadnych dochodów,

-

nie jest zarejestrowany jako bezrobotny,

-

nie korzysta również z pomocy społecznej,

-

nie posiada rachunków bankowych,

-

nie posiada wierzytelności.

W uzasadnieniu skarżący podał nadto ogólnie, że utrzymuje się z pomocą matki emerytki, oraz że nawet gdyby podjął pracę lub jakąkolwiek działalność gospodarczą, to osiągnięty dochód ponad minimum socjalne, byłby przedmiotem egzekucji. Do sprzeciwu dołączono zatwierdzony plan podziału wyegzekwowanej od skarżącego i Spółki "D" kwoty ze sprzedaży nieruchomości sporządzony przez komornika w dniu (...).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym (tzn. zwolnienia od kosztów sądowych) następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie Sądu skarżący nie wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego, bowiem - poza lakonicznym oświadczeniem w sprzeciwie - nie dopełnił obowiązku złożenia wszystkich dodatkowych oświadczeń i dokumentów koniecznych do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego, o które został wezwany w trybie art. 255 p.p.s.a. I tak skarżący nie dostarczył:

-

dokumentu potwierdzającego, że nie prowadzi już działalności gospodarczej,

-

zaświadczenia z właściwej do spraw opieki społecznej jednostki gminy o sytuacji rodzinnej,

-

oświadczenia o źródłach, z których faktycznie się utrzymuje i jeśli pozostaje na utrzymaniu innych osób, w tym członków rodziny, to w jakiej formie i w jakiej wysokości jest ta pomoc,

-

oświadczenia o sytuacji rodzinnej tj. czy pozostaje związku małżeńskim, czy zamieszkuje z małżonką i innymi członkami oraz jaki jest ich stan majątkowy i wysokość dochodów,

-

wykazu wydatków koniecznych na własne utrzymanie,

-

dokumentów potwierdzających, że jest prowadzona egzekucja z jego majątku,

-

dodatkowego oświadczenia o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości w D i czy przynosi ona dochody,

-

dokumentu potwierdzającego zbycie udziałów w Spółce "D" oraz wysokość uzyskanego dochodu.

Brak powyższych dodatkowych oświadczeń i dokumentów uniemożliwia ocenę rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego skarżącego tak, by nie było wątpliwości, co do istnienia przesłanek do zwolnienia od kosztów sądowych. Załączony plan podziału sporządzony przez komornika niczego nie wyjaśnia.

Zatem, skoro skarżący nie dopełnił w całości obowiązku złożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów dotyczących jego stanu majątkowego, rodzinnego i dochodów, to fakt ten uzasadnia oddalenie wniosku o przyznanie prawa pomocy. I dlatego orzeczono jak w sentencji