Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001822

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 stycznia 2018 r.
I SA/Sz 882/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska.

Sędziowie WSA: Anna Sokołowska (spr.), Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 24 lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy miesięczne od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.