Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
I SA/Sz 882/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 lutego 2006 r. odrzucającego skargę A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu dnia (...) r.

Od powyższego orzeczenia skarżący wniósł dnia (...) r. (data stempla pocztowego na przesyłce) skargę kasacyjną.

Pełnomocnik skarżącego został wezwany, zarządzeniem z dnia (...) r., do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie (...) złotych. Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) r., a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, zakreślony w zarządzeniu z dnia (...) r., upłynął bezskutecznie w dniu (...) r., gdyż wymagany wpis od skargi kasacyjnej nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z dnia 20 września 2002 r. ze zm.), skarga kasacyjna od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak na wstępie.