Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 6 lutego 2008 r.
I SA/Sz 882/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Przegalińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. z dnia (...) (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wezwał w dniu 9 stycznia 2008 r. stronę skarżącą A. G. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie1.500 zł. wraz z pouczeniem, że nie uzupełnienie tych braków w terminie 7 dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie doręczono stronie 14 stycznia 2008 r.

Termin uiszczenia wpisu licząc do dnia 14 stycznia 2008 r. tj. od dnia doręczenia wezwania sądu, upłynął 21 stycznia 2008 r., który nie był dniem ustawowo wolnym od pracy.

Z potwierdzenia dokonania wpłaty 1.500 zł na rachunek Sądu (karta 23) wynika, iż data obciążenia rachunku wpłacającego jest dzień 22 stycznia 2008 r.

Dokonując czynności opłacenia skargi po terminie, strona nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W związku z tym wobec uiszczenia opłaty od skargi po zakreślonym przez sąd terminie i braku wniosku o jego przywrócenie należało na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę odrzucić.