Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 23 marca 2007 r.
I SA/Sz 88/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. W. pismem z dnia 8 stycznia 2007 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych.

Skarga A. W. wpłynęła do Izby Skarbowej w dniu 10 stycznia 2007 r., a z datownika odciśniętego na kopercie wynika, że została ona złożona do wysłania w urzędzie pocztowym w dniu 9 stycznia 2007 r.

Odpowiadając na tę skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej odrzucenie, jako wniesionej po upływie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu zaskarżonej decyzji, tj. od dnia 8 grudnia 2006 r., przy czym o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący został pouczony w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 tej ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpatrywanej sprawie skarga wniesiona została po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, bowiem zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 8 grudnia 2006 r., a więc ustawowy termin do jej wniesienia upływał 7 stycznia 2007 r., natomiast skarga została złożona (nadana na poczcie) w dniu 9 stycznia 2007 r.

W tej sytuacji skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 wymienionej ustawy.