Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
I SA/Sz 879/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Marzena Kowalewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. O., W. W. - s.c. W. I. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

M. O. i W W.S.C. "W..I.." z siedzibą w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na ostateczną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za (...) r. oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w tym podatku.

Na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2008 r. przewodniczący składu orzekającego poinformował strony postępowania, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 r. sygn. akt I FSK 1062/06 wystąpił do Europejski Trybunał Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym możliwości nakładania na podatników obowiązku zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie przepisów art. 109 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wobec tego, że w niniejszej sprawie występuje analogiczne zagadnienie, jakie będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zasadne jest zawieszenie postępowania sądowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie przepisu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił zawiesić postępowanie w sprawie.