Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 878/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Z U na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w S. uchylił w całości, zaskarżone zażaleniem J. Z., postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Inspektorat w Ł. oraz umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych o nr: (...), (...), (...), (...), (...), (...).

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy powyższe postanowienie, zawierające prawidłowe pouczenie o trybie i terminie jego zaskarżenia, zostało doręczone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi Wojewódzkiemu w S. w dniu 22 października 2007 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 26a).

W dniu 22 listopada 2007 r. została złożona do Dyrektora Izby Skarbowej w S. skarga, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału Wojewódzkiego w S., skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, co wynika z daty prezentaty kancelarii organu umieszczonej na skardze.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W niniejszej sprawie przedmiotowe postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 22 października 2007 r. wobec tego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upływał w dniu 21 listopada 2007 r., który to dzień nie był dniem ustawowo wolnym od pracy, natomiast skarga została złożona w organie w dniu 22 listopada 2007 r., czyli jeden dzień po terminie.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W tym stanie rzeczy skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.