Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 876/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Zaremba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. oraz stwierdzenia nadpłaty w tym podatku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją Nr (...) z dnia (...), wydaną w trybie odwoławczym, Dyrektor Izby Skarbowej w S. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia (...) nr (...), określającą B.K. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 3.864 zł oraz stwierdzającą nadpłatę w tym podatku w kwocie 432 zł.

Decyzja organu II instancji została doręczona skarżącemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 22 października 2007 r.

W dniu 28 listopada 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący B.K. wniósł skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 powołanej ustawy).

Strona została pouczona o treści przepisu art. 53 § 1 powołanej ustawy przy doręczeniu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) Nr (...). Decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 22 października 2007 r. Termin do wniesienia skargi upływał więc w dniu 21 listopada 2007 r. (środa), który to dzień nie był dniem ustawowo wolnym od pracy.

Wobec tego, iż skarga została wniesiona w dniu 28 listopada 2007 r. (data stempla pocztowego) a więc po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stosownie bowiem do treści wskazanego przepisu, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.