Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
I SA/Sz 875/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodu nieznajdujacego pokrycia w ujawnionych źródłach odrzuca zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2008 r. Sąd odrzucił skargę L.J. z uwagi na uchybienie ustawowego terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W dniu 15 lutego 2008 r. L.J. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie osobiście przez niego sporządzone.

Pełnomocnik skarżącego, radca prawny J. G., wezwany do wyraźnego sprecyzowania charakteru procesowego wniesionego zażalenia nie udzielił odpowiedzi w zakreślonym terminie.

W tym stanie należało przyjąć, zgodnie z określeniem skarżącego, że wniesione pismo jest zażaleniem.

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi jest niedopuszczalne bowiem, zgodnie z art. 173 § 1 P.p.s.a, od wydanego przez Wojewódzki sad Administracyjny postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna.

Przedmiotowe zażalenie nie spełnia też wymagań do uznania go za skargę kasacyjną, gdyż nie zostało sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, bądź doradcę podatkowego - jak tego wymaga art. 175 § 1 i § 3 pkt 1 p.p.s.a., ani też nie wykazano, by skarżący należał do kręgu osób wymienionych w art. 175 § 2 p.p.s.a.

Z tych względów należało na podstawie art. 178 w zw. Z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzec jak w sentencji.