Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 31 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 875/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić stronie skarżącej wpis sądowy w kwocie 2.323,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złotych)

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 grudnia 2007 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S., za pośrednictwem organu, skarga L.J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, sporządzona przez radcę prawnego.

Sąd zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2007 r. wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia należnego od skargi wpisu sądowego w kwocie 2.323 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote) w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Ww. wezwanie zostało pełnomocnikowi skarżącemu doręczone w dniu 3 stycznia 2008 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sądowych (k. 18), natomiast należny wpis od skargi został uiszczony przelewem na rachunek WSA w S. w dniu 11 stycznia 2008 r. co potwierdza wydruk komputerowy, znajdujący się w aktach sprawy (k. 19 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej w dalszej części "p.p.s.a.", "od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały". Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Natomiast uiszczenie wpisu z uchybieniem terminu skutkuje tym, że czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę jest bezskuteczna (art. 85 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego skutecznie doręczono pełnomocnikowi skarżącemu dnia 3 stycznia 2008 r., zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął dnia 10 stycznia 2008 r., natomiast wpis uiszczono dnia 11 stycznia 2008 r., a więc z jednodniowym uchybieniem terminowi.

Mając powyższe na uwadze skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W przedmiocie zwrotu wpisu orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej wyżej ustawy.