Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 lutego 2008 r.
I SA/Sz 874/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych za 2002 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 grudnia 2007 r. (data stempla pocztowego) została nadana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skarga M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych za 2002 r.

Skarżący zarządzeniem Sądu z dnia 27 grudnia 2007 r. został wezwany do uiszczenia należnego od skargi wpisu sądowego w kwocie 500 zł (pięćset złotych). Sąd pouczył skarżącego, iż niewykonanie zobowiązania w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 stycznia 2008 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k.11). Jednakże do dnia dzisiejszego skarżący zobowiązania nie wykonał.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej w dalszej części "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Wniesienie skargi w niniejszej sprawie podlegało obowiązkowi uiszczenia wpisu stałego. Wysokość wpisu została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Na mocy § 2 ust. 3 pkt 12 powyższego rozporządzenia wpis w powyższej sprawie wynosi 500 zł.

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 (§ 3 ww. ustawy).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wezwanie zostało odebrane w dniu 7 stycznia 2008 r. wobec tego w niniejszej sprawie siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął dnia 14 stycznia 2008 r., jednakże skarżący w zakreślonym terminie należnego wpisu nie uiścił.

Mając powyższe na uwadze skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.