Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 26 maja 2008 r.
I SA/Sz 870/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Przegalińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na Radę Miasta. w przedmiocie naruszenia zakresu uznania administracyjnego w sprawie zmiany obowiązującej ceny urzędowej za przewozy taksówkami postanawia odmówić przyznania prawa pomocy 1

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę H. K. na czynność Rady Miasta S. w przedmiocie naruszenia zakresu uznania administracyjnego w sprawie zmiany obowiązującej ceny urzędowej za przewozy taksówkami.

Dnia 7 marca 2008 r. H. K. złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o ustanowienie radcy prawego w celu sporządzenia skargi kasacyjnej od powyższego postanowienia.

W uzasadnieniu wniosku oświadczył, iż żaden z prawników do którego się zwrócił nie podjął się napisania skargi kasacyjnej w jego sprawie. Z formularza PPF wynika, iż H. K. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z żoną, miesięczny dochód skarżącego z tytułu działalności gospodarczej wynosi (...) zł a miesięczny dochód żony to (...) zł, uzyskiwany z tytułu pracy najemnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oznacza to, że instytucja zwolnienia od kosztów ma charakter wyjątkowy i jest stosowana tylko w przypadkach osób znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej.

Skarżący uzyskuje wraz z żoną stały dochód w wysokości (...) zł.

Sąd rozpatrując wniosek o przyznanie prawa pomocy, zgodnie z brzmieniem art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., kieruje się wyłącznie kryterium możliwości finansowych skarżącego. Dlatego też wskazana przez H. Kl. okoliczność, iż żaden z prawników nie podjął się sporządzenia skargi kasacyjnej nie ma znaczenia w rozpoznawaniu jego wniosku. A uzyskiwane przez skarżącego dochody nie świadczą, iż nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odmówił wnioskowi.