Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 30 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 867/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Krystyna Zaremba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2005 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wezwał w dniu 20 grudnia 2007 r. skarżącą A.K.-J. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od skargi wniesionej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2005 r., wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie skarżąca odebrała osobiście w dniu 27 grudnia 2007 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 3 stycznia 2008 r., który to dzień nie był dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ustalił, co następuje:

Zasadą w postępowaniu sądowym jest, stosownie do art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niepodejmowanie przez sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącej w dniu 27 grudnia

2007 r. Zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej przez skarżącą skargi upłynął w dniu 3 stycznia 2008 r. (czwartek), który to dzień nie był dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy. Skarżąca we wskazanym terminie nie uiściła wpisu.

Wobec tego na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić. Stosownie bowiem do treści art. 220 § 3 tej ustawy, skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.