Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2755209

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 listopada 2019 r.
I SA/Sz 866/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bolesław Stachura (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu (...) r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia (...) r., sygn. akt I SA/Sz (...) o odmowie wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie z Jej skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...), (...) w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania podatkowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

K. O. w piśmie z dnia (...) r. wraz ze skargą na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...), (...) złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Sąd postanowieniem z dnia (...) r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Skarżąca w dniu (...) r. wniosła do Sądu pismo procesowe z dnia (...) r. Po uzupełnieniu przez Skarżącą braków formalnych tego pisma (tj. nadesłaniu podpisanego egzemplarza pisma oraz sprecyzowaniu, że stanowi ono m.in. zażalenie na postanowienie WSA (...) z dnia (...) r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia), wezwano Skarżącą zarządzeniem z dnia (...) r. do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego ww. zażalenia z dnia (...) r.

Skarżąca nie uiściła należnego wpisu i w piśmie z dnia (...) r. wniosła zażalenie na wskazane powyżej zarządzenie do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia. Przy czym zauważyć należy, że pismo Skarżącej zawierające także kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy, pozostawiono w tym zakresie w aktach bez nadawania biegu. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 września 2019 r., sygn. akt II FZ 326/19 oddalił zażalenie Skarżącej.

W związku z powyższym Przewodnicząca Wydziału I zarządzeniem z dnia (...) r. ponownie wezwała Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł od ww. zażalenia z dnia (...) r. Jednocześnie Skarżąca została pouczona, że czynność należy wykonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpowiadając na powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, Skarżąca wniosła kolejne pismo z dnia (...) r., w którym zwróciła się o zwolnienie jej od ponoszenia opłaty sądowej w całości w tym opłaty od wpisu sądowego w kwocie (...) zł m.in. od zażalenia z dnia (...) r. oraz z dnia (...) r. Jednocześnie wniosła o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu oraz wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Zarządzeniem z dnia (...) r. pismo Skarżącej z dnia (...) r., zawierające kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy, pozostawiano w aktach sprawy bez nadania mu dalszego biegu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w (...) zważył, co następuje.

Zażalenie podlega odrzuceniu z uwagi na nieuiszczenie przez Skarżącą w terminie należnego od niego wpisu. Zgodnie bowiem z art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej zwanej: "p.p.s.a.") opłatę sądową (wpis) należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Na podstawie art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. pismem podlegającym opłacie jest również zażalenie.

W przypadku, gdy nie został uiszczony odpowiedni wpis, przewodniczący - stosownie do postanowień art. 220 § 1 zdanie 2 w zw. z § 3 p.p.s.a. - wzywa wnoszącego zażalenie, aby pod rygorem jego odrzucenia, uiścił od tego zażalenia wpis, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje, w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzuceniem zażalenia przez sąd.

Odnosząc powyższe do sprawy, należy stwierdzić, że wobec skutecznego doręczenia Skarżącej w dniu (...) r. odpisu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I, termin w nim wskazany upłynął w dniu (...) r. W tym czasie Skarżąca nie uiściła wpisu od zażalenia.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.