Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 17 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 865/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. - J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 listopada 2007 r. A.K.-J., złożyła skargę na wyżej powołaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 cyt. ustawy).

W niniejszej sprawie skarżąca, pismem z dnia 20 grudnia 2007 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego należnego od złożonej skargi z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone stronie w dniu 27 grudnia 2007 r., jednak w zakreślonym terminie, tj. do dnia 3 stycznia 2008 r., ani dotychczas skarżąca wpisu nie uiściła.

Z tych przyczyn skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.