Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 17 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 857/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Przegalińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) znak (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca Ł. K. wniosła dnia 14 listopada 2007 r., za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w S., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na decyzję organu odwoławczego z dnia 22 października 2007 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w S. z dnia 26 lipca 2007 r. ustalającą Ł. K. podatek od spadków i darowizn w kwocie 33.526 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym E. W.

Skarżąca pismem Sądu z dnia 17 grudnia 2007 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 1.006 złotych, należnego od złożonej skargi z pouczeniem, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skarżącej doręczone w dniu 20 grudnia 2007 r. jednakże w zakreślonym terminie skarżąca wpisu nie uiściła.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdyż pomimo wezwania strona nie uiściła należnego wpisu.