Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 lipca 2008 r.
I SA/Sz 854/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lipca 2008 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym i określenia zobowiązania w podatku akcyzowym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, w związku ze złożeniem skargi na wyżej opisaną decyzję Dyrektora Izby Celnej w S., zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z 14 grudnia 2007 r. został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, w kwocie 500 zł, terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wniesione od powyższego zarządzenia zażalenie skarżącego, zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2008 r. sygn. akt I FZ 34/08 (doręczone skarżącemu 2 kwietnia 2008 r.).

Kolejnym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I (zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2008 r.) ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia opłaty sądowej od wniesionej skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącemu na wskazany w skardze adres w dniu 9 kwietnia 2008 r., upływ siedmiodniowego terminu do uiszczenia należnego wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 16 kwietnia 2008 r.,- skarżący należnego wpisu we wskazanym terminie, ani dotychczas, nie uiścił.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze należało odrzucić skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.