Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097863

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 6 grudnia 2011 r.
I SA/Sz 848/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sędziowie WSA: Joanna Wojciechowska (spr.), Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi Rady Miejskiej w L. na rozstrzygniecie nadzorcze - uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w S. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy L. na lata 2011-2025 postanawia poinformować Radą Miejską w L. o istotnych naruszeniach prawa występujących w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia (...) nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

Rada Miejska w dniu 28 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę nr VII/56/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2025. Powyższa uchwała posiadała następujące paragrafy:

-

§ 1- załącznik nr 1- wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2011-2025;

-

§ 2- załącznik nr 2-planowanie i realizowanie przedsięwzięcia Gminy w latach 2011-2025;

-

§ 3- załącznik nr 3- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011-2025;

-

§ 4-upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;

-

§ 5 (błędnie w uchwale określony jako § 4)- stwierdzenie, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozstrzygnięciem nadzorczym-uchwałą nr XVI/103/S/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w S stwierdziła nieważność załącznika nr 1- wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2011-2025-do uchwały nr VII/56/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej. Badając zgodność z prawem zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego decyzji, Sąd stwierdził, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że RIO w S uchyliła tylko § 1 uchwały nr VII/56/2011, zaś pozostałe paragrafy tej uchwały pozostały w mocy.

Rada Miejska podjęła nową uchwałę w dniu 29 sierpnia 2011 r. nr VIII/67/11 w zakresie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2025. Powyższa uchwała posiada następujące paragrafy:

-

§ 1- załącznik nr 1- wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2011-2025;

-

§ 2- załącznik nr 2-planowanie i realizowanie przedsięwzięcia Gminy w latach 2011-2025;

-

§ 3- załącznik nr 3- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011-2025;

-

§ 4-upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2;

-

§ 5 (błędnie w uchwale określony jako § 4)- stwierdzenie, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższe oznacza, iż oprócz wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2025, co znalazło wyraz w § 1 - załącznik nr 1 uchwały nr VIII/67/11, Rada Miejska ponownie uregulowała kwestie objęte pozostałymi paragrafami uchwały nr XVI/103/S/2011.

Ze względu na fakt, że przedstawiony problem wiąże się z naruszeniem zasady państwa prawa, wyrażonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej konieczne było zasygnalizowanie powyższego w celu wyeliminowania na przyszłość podobnych uchybień.

Rada Miejska powinna rozważyć podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonego naruszenia, poprzez kroki prawne zmierzające do eliminacji z obrotu prawnego postanowień uchwały regulujących ponownie tą samą materię prawną.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.