Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 stycznia 2008 r.
I SA/Sz 847/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: uzupełnić wydany w sprawie wyrok z dnia 19 grudnia 2007 r. przez dodanie w punkcie I słów: "zmienioną decyzją z dnia 23 marca 2007 r. o tym samym numerze."

Uzasadnienie faktyczne

Decyzja organu I instancji z dnia (...) r. została zmieniona decyzją z (...) r. wydaną w trybie art. 230 Ordynacji podatkowej, co przy sporządzaniu sentencji wyroku zostało pominięte. Należało zatem na podstawie art. 156 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sprostować powyższą niedokładność.