Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500128

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
I SA/Sz 836/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Iwona Golec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. - C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) r. (...) w przedmiocie określenia wysokości odsetek za zwłokę oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłej wspólniczki zlikwidowanej spółki za zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za miesiące od września do grudnia 2008 r. postanawia: przyznać M. W. - C. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca M. W. - C., w związku ze skargą na wyżej powołaną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S., złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od koszów sądowych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu ustalono wpis od skargi w sprawie w kwocie (...) zł.

M. W. - C. oświadczyła, że w dniu 31 marca 2013 r. zakończyła prowadzoną wspólnie z k.c. w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą i w chwili obecnej jest osobą bezrobotną, nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy, nie osiąga żadnych dochodów. Na skarżącej jako byłym wspólniku ciąży wiele zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (skarżąca na dzień 30 sierpnia 2013 r. posiadała zobowiązanie o wartości (...) CHF), umowy leasingu ((...) zł), pochodzących z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także z tytułu składek w ZUS (ponad (...) zł), w związku z kredytem na wobec skarżącej wystawiono tytuł wykonawczy.

Skarżąca pozostaje w związku małżeńskim z M. C., między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawczyni we wspólnym gospodarstwie domowym wykazała dwójkę małoletnich dzieci.

Skarżąca nie wykazała żadnego majątku w postaci nieruchomości, wartościowych rzeczy ruchomych, zgromadzonych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych itp.).

Wnioskodawczyni wskazała, że jej mąż jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna i pobiera zasiłek w kwocie (...) zł, obecnie poszukuje pracy, a także, iż nie posiada żadnych wartościowych składników majątku.

Skarżąca powołała się na udzielone jej prawo pomocy w innej zawisłej przed WSA w Szczecinie sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1159/13 (postanowienie z dnia 16 stycznia 2014 r.) i oświadczyła, że stan faktyczny od tamtego momentu nie uległ zmianie.

Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy I SA/Sz 1159/13 (dotyczące zobowiązań spółki w zakresie kredytów, umowy leasingu oraz upomnienia wystawione przez ZUS, kopia zeznania rocznego skarżącej za 2012 r., kopię rocznego zeznania męża skarżącej za 2012 r., kopię aktu notarialnego z dnia 16 września 2003 r. o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, kopie decyzji PUP w S. o przyznaniu mężowi skarżącej zasiłku dla bezrobotnych, oświadczenie skarżącej z 19 grudnia 2013 r., wydruki internetowe z 16 grudnia 2013 r. z zablokowanych rachunków bankowych związanych z wcześniej prowadzoną działalnością gospodarczą z saldami w kwotach ujemnych) potwierdzają złożone w sprawie oświadczenie skarżącej.

Z dokumentów tych wynika dodatkowo, że rachunek bankowy skarżącej związany z działalnością gospodarczą jest zajęty - zabezpieczone zostały środki do kwoty (...) zł. Mąż wnioskodawczyni przekazuje środki pieniężne na utrzymanie dzieci oraz w ograniczonym zakresie na podstawowe potrzeby skarżącej. Wnioskodawczyni, w zakresie wydatków na wyżywienie, korzysta z pomocy swojej mamy.

Z urzędu wiadome jest, że aktualnie skarżąca jest zobowiązana do uiszczenia, ponad koszty sądowe w niniejszej sprawie, kwoty (...) zł tytułem wpisów od skarg w innych zawisłych przed WSA w Szczecinie sprawach z jej skarg (sygn. akt I SA/Sz 835/14, I SA/Sz 836/14).

Rozpoznając wniosek należało zważyć, co następuje.

W niniejszej sprawie skarżąca ubiega się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w postaci zwolnienia od kosztów sądowych.

Stosownie do postanowień art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zwolnienie od kosztów sądowych jest instytucją nadzwyczajną stanowiącą pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Do osób tych można zaliczyć bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku lub osoby, oraz które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspokajają tylko podstawowe potrzeby życiowe.

W rozpatrywanym przypadku M. W. - C. wykazała, iż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Skarżąca jest osobą bezrobotną, razem z małoletnimi dziećmi pozostaje na utrzymaniu męża, który jest osobą poszukującą pracy i otrzymuje jedynie zasiłek w kwocie (...) zł, rodzina korzysta z pomocy matki skarżącej. Wnioskodawczyni jest zadłużona z tytułu prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej, nie posiada wolnego od obciążeń majątku oraz zgromadzonych oszczędności.

Mając powyższe na uwadze, należało stwierdzić, że przedstawione przez skarżącą w oświadczeniu okoliczności, uzasadniają uwzględnienie wniosku. Skarżącej nie stać w chwili obecnej na uiszczenie wpisu sądowego wynoszącego (...) zł, jak i pozostałych kosztów postępowania, które mogą powstać na dalszym jego etapie.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.