Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500126

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
I SA/Sz 834/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Iwona Golec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku k.c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) r. (...) w przedmiocie określenia wysokości odsetek za zwłokę oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłej wspólniczki zlikwidowanej spółki za zaległości w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę za miesiące od września do grudnia 2008 r. postanawia: przyznać k.c. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca k.c., w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie (...) zł należnej od wniesionej skargi na wyżej powołaną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S., zwróciła się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od koszów sądowych.

k.

c. oświadczyła, że w dniu 31 marca 2013 r. zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej, gospodarstwo domowe prowadzi samodzielnie, w chwili obecnej źródłem jej utrzymania jest emerytura w kwocie (...) zł miesięcznie netto. Na skarżącej jako byłym wspólniku ciąży wiele zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych umów, w tym, m.in. z tytułu umów leasingu (na dzień 18 sierpnia 2013 r. zobowiązanie z tego tytułu wynosiło (...) zł) oraz wobec ZUS (przekraczające (...) zł), pochodzących z okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Skarżąca pozostaje w związku małżeńskim z J. C., w małżeństwie istnieje ustrój rozdzielności majątkowej.

Odnośnie do stanu majątkowego oświadczyła, że nie posiada nieruchomości, oszczędności oraz wartościowych rzeczy ruchomych.

Skarżąca powołała się na udzielone jej prawo pomocy w innej zawisłej przed WSA w Szczecinie sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1159/13 (postanowienie z dnia 16 stycznia 2014 r.) i oświadczyła, że stan faktyczny od tamtego momentu nie uległ zmianie.

Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy I SA/Sz 1159/13 (kopia decyzji ZUS z 20 marca 2013 r. o waloryzacji emerytury skarżącej, dokumenty dotyczące zobowiązań związanych z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą, kopia zeznania rocznego skarżącej za 2012 r., kopia aktu notarialnego z 11 grudnia 2012 r. o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, potwierdzenie rozliczenia zakupów aptecznych dokonanych za pomocą karty kredytowej z listopada 2013 r. i grudnia 2013 r.) potwierdzają złożone oświadczenie skarżącej.

Z dokumentów tych wynika dodatkowo, że wnioskodawczyni partycypuje w kosztach związanych z utrzymaniem mieszkania w 1/2 części, co stanowi kwotę ok. (...) zł, w tym są: koszty energii elektrycznej ((...) zł), gazu ((...) zł), wody ((...) zł), czynsz ((...) zł). Skarżąca wykazała także wydatki na leczenie w wysokości ok. (...) zł miesięcznie oraz koszty leczenia w kwocie (...) zł.

Z urzędu wiadome jest, że aktualnie skarżąca jest zobowiązana do uiszczenia, ponad koszty sądowe w niniejszej sprawie, kwoty (...) zł tytułem wpisów od skarg w innych zawisłych przed WSA w Szczecinie sprawach z jej skarg (sygn. akt I SA/Sz 833/14, I SA/Sz 867/14).

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

W niniejszej sprawie skarżąca ubiega się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w postaci zwolnienia od kosztów sądowych.

Stosownie do postanowień art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia, obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza rozpoznającego wniosek należy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

Rozpoznając wniosek skarżącej należało mieć na względzie przede wszystkim fakt, że prawo pomocy jest instytucją, której zasadniczym celem jest umożliwienie realizacji prawa do sądu osobom ubogim, nie dysponującym wystarczającymi środkami na prowadzenie sporów przed sądem. Do osób tych można zaliczyć bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku lub osoby, oraz które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspokajają tylko podstawowe potrzeby życiowe.

Biorąc pod uwagę powyższe należało stwierdzić, że z wniosku skarżącej wynika, iż zasadnym jest zwolnienie jej od kosztów sądowych w całości, gdyż wykazała, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania.

Skarżąca utrzymuje się z emerytury w kwocie (...) zł, nie posiada majątku ani oszczędności i jest zadłużona z tytułu prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej, co oznacza, że nie będzie w stanie w jakimkolwiek zakresie pokryć należnego na tym etapie sprawy wpisu od skargi, ustalonego w kwocie (...) zł, a także przewidywanych dalszych kosztów postępowania.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.