Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097862

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
I SA/Sz 811/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi K. P. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. nr (...) uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

F. P. w imieniu K. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W dniu 8 listopada 2011 r. Sąd zobowiązał F. P. do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pełnomocnictwa do reprezentowania K. P. przed sądem administracyjnym.

Wezwanie doręczono F. P. w trybie zastępczym w dniu w dniu 29 listopada 2011 r. Termin do złożenia opłaconego pełnomocnictwa procesowego upływał zatem z dniem 6 grudnia 2011 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie, braki formalne skargi nie zostały usunięte.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ustalił, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uzupełniono jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie zachodzi przesłanka do odrzucenia skargi z powodu braku złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W rozpoznawanej sprawie F. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę i na wezwanie Sądu nie nadesłał pełnomocnictwa, do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przez sądami administracyjnymi.

Wezwanie do uzupełnienia ww. braków formalnych skargi zostało doręczone w trybie zastępczym określonym w przepisie art. 73 § 1 i § 2 p.p.s.a. Zgodnie z jego treścią w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Jednocześnie zawiadomienie o tym wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 7 dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem czternastego dnia od momentu złożenia pisma w placówce pocztowej.

W przedmiotowej sprawie odpis zarządzenia o wezwaniu do nadeslania pełnomocnictwa został wysłany w dniu 8 listopada 2011 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru i koperty wynika, że pierwsze awizowanie przesyłki nastąpiło w dniu 15 listopada 2011 r., a drugie awizo miało miejsce w dniu 23 listopada 2011 r. Ponieważ 14 - dniowy termin liczony jest od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej, zatem zgodnie z art. 73 § 4 p.p.s.a., datę 29 listopada 2011 r. należało uznać za dzień doręczenia wezwania. Termin do nadesłania pełnomocnictwa biegł zatem od dnia 30 listopada 2011 r. i upłynął z dniem 6 grudnia 2011 r. Do dnia dzisiejszego, pełnomocnik K. P. nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Mając na względzie powyższe, na podstawie 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.