Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097861

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 października 2011 r.
I SA/Sz 803/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "B" Spółka jawna (...),(...) z siedzibą w S na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zasądzić od Ministra Finansów (od organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej) na rzecz skarżącej kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

"B" Spółka jawna (...),(...) z siedzibą w S złożyła w dniu 11 sierpnia 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na interpretację indywidualną w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia (...)2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej działający z upoważnienia Ministra Finansów poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, że uwzględnił skargę Spółki wniesioną na ww. interpretację i zmienił ją wydając w dniu (...) r. interpretację indywidualną, uznającą stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Wobec tego, Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania sądowego w sprawie.

W tej sytuacji, Sąd uznając iż postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe - na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 3 w związku z przepisem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - umorzył postępowanie.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 201 § 1 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.