Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2853948

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 września 2014 r.
I SA/Sz 783/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.).

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, (del.) Patrycja Joanna Suwaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 25 września 2014 r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.