Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802823

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 listopada 2017 r.
I SA/Sz 776/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska.

Sędziowie WSA: Marzena Kowalewska, Bolesław Stachura (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. sprawy ze skargi W.O. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 6 lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2012 r. wraz z odsetkami oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.