Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2726114

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 9 października 2019 r.
I SA/Sz 732/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 9 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c. na informację R. L. G. D. S. "L. P." z siedzibą w B. z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektów ramach polityki spójności. postanawia:

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie (...) ((...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 września 2019 r.k.c. (dalej: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na informacje R. L. G. D. S. "L. P." z siedzibą w B. z dnia 20 sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektów ramach polityki spójności.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 września 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru pesel skarżącego - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponadto na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 września 2019 r. skarżący został wezwany do złożenia w formie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii kompletnej dokumentacji wraz z ewentualnymi załącznikami, o której mowa w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, dalej: u.p.s.) w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), dalej "u.r.l.", w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Powyższe wezwania zostały skutecznie doręczone 18 września 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 31 akt sądowych). W zakreślonym terminie braki formalne skargi nie zostały usunięte.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje.

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie.

Skarżący składając skargę do tut. Sądu w dniu 9 września 2019 r. nie podał numeru pesel, czego wymagał art. 46 § 2 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.". Do skargi nie została dołączona kompletna dokumentacja, o której mowa w art. 61 ust. 3 u.p.s. w zw. z art. 22 ust. 8 u.r.l.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało skutecznie doręczone na wskazany w skardze adres firmy skarżącego w dniu 18 września 2019 r. (do rąk upoważnionego pracownika). Termin siedmiodniowy na wykonanie powyższych wezwań upłynął z dniem 25 września 2019 r. Mimo wezwania braki formalne skargi nie zostały uzupełnione do dnia wydania niniejszego postanowienia.

Skarżący był wzywany do uzupełnia ww. braków formalnych skargi pod różnymi rygorami w zależności czy braki te były brakami formalnymi w rozumieniu przepisów u.p.s. (rygor pozostawienia skargi bez rozpatrzenia), czy p.p.s.a. (rygor odrzucenia skargi). Wobec wystąpienia braków formalnych skargi w obu reżimach prawnych, Sąd dokonał wyboru sposobu zakończenia postępowania wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi we wskazanym terminie w postaci odrzucenia skargi. Sąd przyjął, że wybór odrzucenia skargi zamiast pozostawienia jej bez rozpatrzenia jest korzystniejszy dla stron z uwagi na przysługujący środek zaskarżenia w postaci zażalenia na podstawie art. 194 § 1 pkt 1a p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 15 czerwca 2018 r. o sygn. akt I GZ 177/18- dostępne na (...))

Z podanych względów, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 64 u.p.s. w zw. z art. 22 ust. 8 u.r.l., odrzucił skargę z uwagi na nie usunięcie braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 64 u.p.s. w zw. z art. 22 ust. 8 u.r.l., uiszczony przez skarżącego wpis zostanie mu zwrócony po uprawomocnieniu się postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.