Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1500117

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
I SA/Sz 703/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku O.A.O o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne za 2008 r. postanawia: odmówić zmiany prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 703/12, odmawiającego przyznania skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił O.A.O. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, oceniając sytuację majątkową skarżącej na podstawie treści złożonego w dniu 19 listopada 2012 r. formularza PPF.

Jak ustalono, skarżąca w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 czerwca 2012 r. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne za 2008 r. w kwocie (...) zł, złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że utrzymuje się z prac dorywczych w wysokości (...) zł miesięcznie, znajduje się w "skrajnej nędzy, bez możliwości legalnego zarobkowania" i nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny. Oświadczyła, że nieruchomość rolna o powierzchni (...) ha nigdy nie przyniosła jej dochodu, stała się źródłem zaległości podatkowej. Skarżąca podała na urzędowym formularzu PPF, że posiada mieszkanie o powierzchni (...) m2, zadłużone z tytułu czynszu na kwotę (...) zł oraz nieruchomość rolną, która obciążona jest zastawem skarbowym.

Pismem z dnia 21 listopada 2012 r. skarżąca została wezwana do nadesłania dodatkowych dokumentów i oświadczeń z uwagi na to, że oświadczenie okazało się niewystarczające do oceny rzeczywistej sytuacji majątkowej oraz możliwości płatniczych.

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy z uwagi na niezastosowanie się do ww. wezwania. Od powyższego postanowienia skarżąca wniosła sprzeciw.

Wezwaniem z dnia 11 lutego 2013 r. zobowiązano skarżącą do przedłożenia po raz kolejny dodatkowych dokumentów i oświadczeń o sytuacji majątkowej, w terminie 14 dni od doręczenia, pod rygorem rozpoznania wniosku na podstawie oświadczeń i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie nadesłała żądanych przez Sąd dokumentów. Natomiast w piśmie z dnia 8 marca 2013 r. podała, że nie składała za lata 2011 i 2012 zeznania podatkowego ze względu na brak przychodów, od wielu lat nie posiada rachunków bankowych, aktualny stan zadłużenia skarżącej wynika wyłącznie z decyzji podatkowych będących przedmiotem niniejszego postępowania, znajdujących się w aktach sprawy, posiadane przez skarżącą grunty nie są źródłem przychodu, zaś umowa dzierżawy z firmą K. sp.j. prowadzącą na tych gruntach działalność wydobywania kruszyw, została rozwiązana w 2008 r. i wszystkie działki w Ż. leżą od tej pory odłogiem. Podała, że utraciła jako trwale bezrobotna prawo do zasiłku w 2011 r.

Postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skarżąca uzasadniając swój wniosek podała jedynie ogólnikowo, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w jakiejkolwiek postaci i nie przedstawiła żadnych dokumentów obrazujących jej sytuację finansową o jakie wzywał Sąd.

Po rozpoznaniu zażalenia strony na powyższe postanowienie, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt II FZ 319/13 oddalił je, podtrzymując stanowisko Sądu I instancji.

W dniu 11 czerwca 2014 r. skarżąca złożyła kolejny wniosek na formularzu PPF o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Uzasadniając swój wniosek skarżąca zasadniczo powtórzyła informacje zawarte we wcześniejszym wniosku o przyznanie prawa pomocy podnosząc, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, nie posiada żadnych dochodów ani dóbr materialnych oprócz działek rolnych w M., będących przedmiotem niniejszej sprawy, obecnie jest zameldowana u matki gdyż nie posiada własnego mieszkania. W rubryce dochody wskazała na emeryturę matki w kwocie (...) zł brutto.

Pismem z dnia 13 czerwca 2014 r., doręczonym w dniu 3 lipca 2014 r., skarżąca wezwana została do złożenia do akt sprawy - w terminie 14 dni - wskazanych w tymże piśmie dokumentów i informacji obrazujących aktualną sytuację majątkową i rodzinną skarżącej, niezbędnych dla rozpatrzenia wniosku o zmianę postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy, tj.: zeznania podatkowego skarżącej o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 r., zeznania podatkowego Z.O. o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 r., wykazu posiadanych przez skarżącą rachunków bankowych (w tym lokat) i wyciągów z tych rachunków za okres od 15 kwietnia do 15 maja b.r., zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, czy skarżąca jest osoba bezrobotną z prawem/bez prawa do zasiłku.

W odpowiedzi skarżąca oświadczyła, iż zeznania podatkowe nie były składane z powodu całkowitego braku dochodu w Polsce natomiast Z.O. jest emerytką. Podniosła także, że nie posiada rachunków bankowych, dodatkowo przedłożyła kopię Karty wizyt bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy z której wynika, iż rejestracji dokonano 26 marca 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Prawomocne orzeczenie w przedmiocie prawa pomocy może być zmienione, na co wskazuje treść art. 165 p.p.s.a. Musi jednak nastąpić zmiana okoliczności sprawy, która to zmiana powinna zaistnieć po tym, jak Sąd rozstrzygnął pierwszy wniosek strony w tej materii, czyli po dniu 28 marca 2013 r. Powinna ona dotyczyć stanu majątkowego strony i jej możliwości płatniczych. Kwestie te muszą być udokumentowane w tak samo rzetelnym stopniu, jak w pierwotnym wniosku o prawo pomocy.

Na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, Sąd stwierdza, że nie zachodzą przesłanki do zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa pomocy.

W nadesłanym formularzu skarżąca wskazała, iż jest osoba bezrobotną, mieszka obecnie z matką, która osiąga dochód z emerytury w wysokości (...) zł brutto. Pomimo wezwania skarżąca nie nadesłała jednak żądanych przez Sąd dokumentów obrazujących jej obecną sytuację majątkową, które to dane były niezbędne do porównania i oceny, czy w sytuacji materialnej skarżącej (po stronie dochodów lub wydatków), wystąpiły takie zmiany które uzasadniałyby zmianę stanowiska Sądu zajętego w postanowieniu z dnia 28 marca 2013 r.

Podkreślić należy, iż skarżąca po raz kolejnych uchyla się od przedstawienia swojej rzeczywistej sytuacji majątkowej bowiem po raz kolejny nie złożyła żądanych dokumentów, niezbędnych do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych. Tym samym nie wykazała zasadności wniosku o przyznanie prawa pomocy. W tym miejscu przypomnieć należy, że skarżąca domaga się przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, a to oznacza, że jest ona zobligowana do wykazania, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Podstawą pozytywnego dla strony rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o prawo pomocy może być wyłącznie rzeczywisty i aktualny stan majątkowy i możliwości płatnicze strony ubiegającej się o przyznanie tego prawa. Jeżeli strona postępowania uchyla się - tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - od złożenia niezbędnych do oceny jej sytuacji materialnej dokumentów, to brak jest podstaw do prowadzenia z urzędu postępowania w tym zakresie. Skarżąca nie podjęła nawet próby zadośćuczynienia nałożonemu nań zobowiązaniu.

W tych warunkach, uznając, iż skarżąca nie wykazała, że po wydaniu prawomocnego postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy jej sytuacja majątkowa i rodzinna uległa istotnej zmianie w stosunku do tej, jaka była przedmiotem oceny zawartej w tymże postanowieniu, stwierdzić należało, iż nie zachodzą określone w art. 165 p.p.s.a. przesłanki konieczne dla dokonania zmiany prawomocnego postanowienia w tym zakresie, co oznacza konieczność oddalenia jej wniosku o orzeczenie takiej zmiany.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Sąd działając na podstawie art. 165 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 1 pkt 1 i art. 245 § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.