Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767851

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
I SA/Sz 680/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie -Iwona Golec po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A T o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku akcyzowym za wrzesień 2009 postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca A T ((...) lat), wraz ze skargą na opisaną wyżej decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Koszty sądowe sprowadzają się na obecnym etapie postępowania do wpisu od skargi w wysokości (...) zł.

Skarżąca jest aktualnie zobowiązana do uiszczenia wpisów sądowych od skarg w sześciu zawisłych przed WSA w Szczecinie sprawach o sygn. akt I SA/Sz 676/15 - I SA/Sz 681/15 w łącznej kwocie (...) zł.

W uzasadnieniu wniosku podała, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wraz z wnioskiem przedłożyła:

- zeznanie podatkowe skarżącej PIT-37 za 2013 r. z wykazanym przychodem ze stosunku pracy w wysokości (...) zł (dochód (...) zł),

- zeznanie podatkowe męża skarżącej PIT-37 za 2013 r. z wykazanym przychodem w wysokości (...) zł (dochód (...) zł),

- wyciągi z rachunku bankowego skarżących oraz męża skarżącej, za okres od 27 sierpnia do 27 listopada 2014 r.,

- wyciąg z rachunku bankowego skarżącej za listopad 2013 r. wrzesień i październik 2014 r.

- zaświadczenie pracodawcy skarżącej z 9 kwietnia 2014 r. o wynagrodzeniu (średnia netto z 6 miesięcy wynosi (...) zł),

- zaświadczenie pracodawcy męża skarżącej z 10 kwietnia 2014 r. o wynagrodzeniu (średnie wynagrodzenie netto z 6 miesięcy (...) zł),

- umowę najmu lokalu mieszkalnego z dnia 14 marca 2014 r.

W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego skarżąca nadesłała:

- zeznanie podatkowe skarżącej o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 r. (przychód (...) zł, dochód (...) zł),

- zeznanie podatkowe męża skarżącej o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 r. (przychód (...) zł, dochód (...) zł),

- zaświadczenie pracodawcy męża skarżącej o wynagrodzeniu za okres ostatnich sześciu miesięcy (średnie wynagrodzenie netto z 6 miesięcy (...) zł),

- zaświadczenie pracodawcy skarżącej o wynagrodzeniu za okres ostatnich sześciu miesięcy (średnie wynagrodzenie netto z 6 miesięcy (...) zł),

- wyciągi z rachunków bankowych skarżącej za okres od 20 maja do 20 czerwca 2015 r.,

- wyciągi z rachunków bankowych męża skarżącej za ww. okres,

- potwierdzenia opłat czynszu za mieszkanie za maj i czerwiec 2015 r. ((...) zł).

Z uzasadnienia wniosku oraz danych wynikających z przedłożonych dokumentów wynika, co następuje.

Skarżąca gospodarstwo domowe prowadzi wspólne z mężem (...) i 19 letnią córką. Źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie za pracę: skarżącej w wysokości netto (...) zł, męża skarżącej w wysokości netto (...) zł oraz wynajem mieszkania męża skarżącej za kwotę (...) zł miesięcznie.

Odnośnie do majątku skarżąca wskazała na mieszkanie własnościowe jej męża, położone w Sprzy ul. B.

Skarżąca podała, że miesięczne wydatki na utrzymanie wynoszą: czynsz (...) zł, energia elektryczna (...) zł, telefon (...) zł, TV i internet (...) zł, szkoła dziecka (...) zł, opłata działkowa (...) zł, lekarstwa (...) zł, ubrania (...) zł, wyżywienie (...) zł, środki czystości, kosmetyki (...) zł, odzież (...) zł, koszty dojazdu do pracy (...) zł, kredyt hipoteczny w wysokości (...) zł ((...) euro) miesięcznie.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Stosownie do treści art. 245 § 3 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym jest zależne od wykazania przez stronę będącą osobą fizyczną, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Podnieść należy, że co do zasady strona jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z jej udziałem w sprawie (art. 199 p.p.s.a.). Natomiast istotą instytucji prawa pomocy jest zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji tym podmiotom, które znajdują się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej poniesienie kosztów z tym związanych, a do podmiotów tych zalicza się przede wszystkim bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub osoby, które pozbawione są środków do życia, bądź których środki są bardzo ograniczone i zaspokajają tylko potrzeby egzystencjalne niezbędne (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2005 r., I GZ 107/05, niepubl.).

Zdaniem referendarza sądowego, przedstawione we wniosku okoliczności przemawiają za tym, że wniosek A T zasługuje na uwzględnienie.

Skarżąca posiada wraz z mężem na utrzymanie 3 osobowej rodziny kwotę (...) zł (średnie wynagrodzenia z 6 miesięcy oraz czynsz za wynajem mieszkania). Wysokość wskazanych wydatków związanych z koniecznym utrzymaniem (czynsz najmu, energia elektryczna, szkoła córki, dojazdy, wyżywienie, odzież, lekarstwa, środki czystości, kosmetyki) stanowi kwotę ok. (...) zł.

Stwierdzić zatem należy, że opłata skarg we wszystkich sześciu sprawach w łącznej kwocie (...) zł, w tym opłata kwoty (...) zł w niniejszej sprawie, spowodowałaby uszczerbek w koniecznym utrzymaniu trzyosobowej rodziny.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.