I SA/Sz 672/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2717495

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 września 2019 r. I SA/Sz 672/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. i K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

E. K. i K. K. (dalej: "skarżące") reprezentowane przez pełnomocnika zawodowego wspólną skargą zaskarżyły decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

Zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2019 r. Przewodnicząca Wydziału I wezwała pełnomocnika skarżących do usunięcia braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi zgodnie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", przez:

a) złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi;

b) podanie numeru PESEL skarżących, zgodnie z wymaganiami art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.;

c) podanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Wezwanie zostało doręczone ze skutkiem prawnym pełnomocnikowi skarżących, przy zachowaniu rygorów przewidzianych w p.p.s.a. i odebrane (przez upoważnionego pracownika) w dniu 22 sierpnia 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 7 akt sądowych sprawy).

Siedmiodniowy termin do usunięcia braków upłynął w dniu 29 sierpnia 2019 r., który to dzień nie przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Pomimo upływu zakreślonego terminu, pełnomocnik skarżących nie usunął braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, że Sąd bada dopuszczalność wniesionej przez pełnomocnika zawodowego skargi z dnia (...) r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

W pierwszej kolejności Sąd wskazuje, iż zgodnie z treścią art. 34 p.p.s.a., strony i ich organy mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Natomiast stosownie do regulacji odczytywanych łącznie zawartych w art. 37 § 1 i art. 46 § 3 p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Z regulacji tej wprost wynika, że do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Z powołanych przepisów wynika, że pełnomocnik może skutecznie zastępować swego mocodawcę w sprawie sądowoadministracyjnej, jeżeli ten udzielił mu pełnomocnictwa do działania przed sądem administracyjnym i zarazem dokument pełnomocnictwa dołączony został do akt sprawy sądowoadministracyjnej przy podejmowaniu pierwszej czynności procesowej.

W niniejszej sprawie pełnomocnik zawodowy nie uczynił zadość wezwaniu i nie uzupełnił braku formalnego skargi polegającego na złożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżących przed sądami administracyjnymi, przez co nie wykazał, że jest podmiotem umocowanym do wniesienia skargi i reprezentowania skarżących w niniejszej sprawie.

Ponadto Sąd podkreśla, że zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, warunki te zaś określa art. 46 p.p.s.a. Na podstawie art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony, w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. W niniejszej sprawie warunek ten dotyczył obu skarżących.

Zgodnie natomiast z art. 215 § 1 p.p.s.a. w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Zważywszy, że do złożonej do tut. Sądu skargi sporządzonej przez zawodowego pełnomocnika nie załączono pełnomocnictwa, a także nie zawierała ona numeru PESEL skarżących oraz wartości przedmiotu zaskarżenia, zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2019 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżących do usunięcia w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, podanie numeru PESEL skarżących oraz podanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Sąd jednocześnie pouczył, że nieusunięcie wskazanych braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie zostało przesłane przez Sąd na adres pełnomocnika i doręczone upoważnionemu pracownikowi w dniu 22 sierpnia 2019 r. (k. 7 akt sądowych sprawy). Zatem termin do usunięcia braków formalnych skargi upływał z dniem 29 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uzupełniono w terminie jej braków formalnych. Ponieważ w niniejszej sprawie braki formalne wniesionej skargi nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez Sąd terminie, w sprawie zaistniała podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.