Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989254

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 4 marca 2009 r.
I SA/Sz 644/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Przegalińska (spr.).

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski, Alicja Polańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za październik i listopad 2005 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 października 2008 r. skarżący Z.K. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...), którą określono skarżącemu w podatku od towarów i usług za październik 2005 r. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie (...), w tym kwotę do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w wysokości (...) oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości (...), a za listopad 2005 r. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości (...).

W odpowiedzi na skargę Z.K., Dyrektor Izby Skarbowej wniósł pierwotnie o oddalenie skargi. Następnie pismem procesowym z dnia 26 lutego 2009 r. organ odwoławczy poinformował Sąd, iż decyzją z dnia (...) Nr (...), wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. uwzględnił w całości przedmiotową skargę, t.j. uchylił swoją decyzję ostateczną oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego i umorzył postępowanie w sprawie, wskazując, że w związku z powyższym za październik 2005 r. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynosi (...), w tym kwota zwrotu na rachunek bankowy podatnika (...) oraz kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (...), a za listopad 2005 r. nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy wynosi (...).

Wobec powyższego, uznając, iż postępowanie sądowe w sprawie stało się bezprzedmiotowe, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł o umorzeniu postępowania sądowego.

O kosztach postępowania, na które składa się uiszczony przez skarżącego wpis w kwocie (...), orzeczono zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.