I SA/Sz 614/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3057299

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 września 2020 r. I SA/Sz 614/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 22 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym skargi J. W. na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) maja 2020 r. nr (...) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na uchwałę Rady Gminy z dnia (...) maja 2020 r. nr (...) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2020 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości (...) zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi przez wskazanie numeru PESEL, stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.); dalej: "p.p.s.a.". W wezwaniu zawarto pouczenia, że nieuiszczenie wpisu oraz nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania wynika, że zostało ono skutecznie doręczone skarżącemu 2 września 2020 r.

Skarżący 15 września 2020 r. złożył w sądzie pismo będące uzupełnieniem braków formalnych skargi oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy wraz z załącznikami.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z tych wymagań jest wskazanie numeru PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b) p.p.s.a.). Braki w tym zakresie mogą zostać uzupełnione w trybie przewidzianym w art. 49 § 1 p.p.s.a. przez wzywanie strony o ich uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Nadto, zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Stosownie także do brzmienia art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W sprawie skarżący został wezwany do uzupełnienia ww. braków w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu 2 września 2020 r., zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków skargi upłynął 9 września 2020 r. Skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi oraz nie podał numeru PESEL, a taki numer nie znajduje się również w aktach administracyjnych skargi, natomiast wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony przez skarżącego 15 września 2020 r., tj. terminie do uzupełnienia braków skargi.

Z powyższego wynika, że uzupełnienie ww. braków skargi po upływie wyznaczonego terminu obliguje sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. Tym samym orzeczono jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.