Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879378

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
I SA/Sz 60/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sędziowie: NSA Zygmunt Chorzępa, WSA Ewa Wojtysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 23 listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2009 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.