Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3082250

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 listopada 2020 r.
I SA/Sz 570/20

UZASADNIENIE

Sentencja

Sygn. akt I SA/Sz (...) POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Kazimierz Maczewski po rozpatrzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na decyzję Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS z dnia 23 czerwca 2020 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W. G. (dalej: "Strona", "Skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z (...) czerwca 2020 r., nr (...) w przedmiocie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r.

Strona we wniosku (RDZ) z (...) kwietnia 2020 r. zwróciła się do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

ZUS decyzją z (...) czerwca 2020 r. wydaną na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w zw. z art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) - dalej: "ustawa COVID-19", umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Strony o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r. Decyzja została doręczona Stronie (...) czerwca 2020 r.

Strona złożyła skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W uzasadnieniu wskazała, że w dniu złożenia wniosku nie miała pojęcia, iż istnienie nadpłaty w składkach będzie miało wpływ na wydanie decyzji umarzającej postępowania. Z przedstawionych na stronie internetowej ZUS informacji wynikało jedynie, że warunkiem uzyskania pomocy jest brak zaległości za okres przekraczający 12 miesięcy oraz nie opłacenie składek za miesiące marzec, kwiecień i maj. Strona podkreśliła, że warunki te spełniła. Podkreśliła również, że czuje się pokrzywdzona, ponieważ wprowadzane zmiany mogły zmylić każdego. Dodatkowo wskazała, że mylące było przyznanie przez ZUS zwolnienia za marzec 2020 r.

W odpowiedzi na skargę ZUS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Ponadto wskazał, że dokonane przez Stronę wpłaty zostały rozliczone na jej koncie, jako płatnika składek zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1831).

Dodatkowo ZUS wyjaśnił, że w przesyłce masowej skierowanej, także do Strony przekazał informację o rozliczeniu wpłat, które zostały zaksięgowane na koncie płatnika w 2019 r. (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.). Stan konta na wskazany dzień wykazywał nadpłatę w wysokości (...) zł. ZUS poinformował również Skarżącą, że nadpłata zostanie zaliczona na poczet bieżących należności, chyba, że złoży ona wniosek o jej zwrot.

ZUS wskazał, że w wyniku rozliczenia konta, należności z tytułu składek za kwiecień i maj 2020 r. pokryte zostały z nadpłaty, jako wpłaty dokonanej przez Stronę przed terminem płatności składki, zatem ZUS w zaskarżonej decyzji zasadnie umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku za maj 2020 r.

Końcowo ZUS zwrócił uwagę, że w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 430), w art. 10 przewidywane jest zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek wskazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., także gdy składki te zostały opłacone lub rozliczone nadpłatą. Po wejściu w życie ww. zmiany, ZUS z urzędu rozpoznawał będzie wnioski wszystkich płatników, którzy złożyli wnioski o zwolnienie do 30 czerwca 2020 r., a na ich kontach widniała nadpłata lub opłacili składki za kwiecień i maja i nie zostali zwolnieniu z obowiązku ich opłacenia w wysokości 100% lub 50% składek należnych.

W piśmie z (...) października 2020 r. ZUS poinformował Sąd, że w związku z wejściem w życie 20 września 2020 r. ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423) - dalej "ustawa zmieniająca" zawiadomił Stronę

(pismo z (...) września 2020 r.) o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r. w całości w kwocie (...) zł. Podkreślił, że kwota została ustalona na podstawie dokumentów rozliczeniowych złożonych do (...) września 2020 r. oraz stanu konta płatnika na ten dzień. Do pisma załączony został wydruk zrzutu z ekranu systemu, tj. informacja o ekspedycji przesyłki poprzez PUE

w dniu (...) października 2020 r. oraz raport rozliczenia należności płatnika składek.

Końcowo ZUS wskazał, że wobec zaspokojenia roszczenia będącego podstawą skargi, postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W związku z tym powołując się na art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. zawnioskował o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Na podstawie art. 161 § 2 p.p.s.a., postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 10 ustawy zmieniającej, w przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291) - (ust. 1). Zwolnieniu z obowiązku opłacenia, o którym mowa w ust. 1, podlegają należne składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek - ust. 2). Zgodnie z art. 13 ustawy zmieniającej przepisy powołane powyżej weszły w życie 20 września 2020 r.

Jak wynikało z pisma ZUS z (...) października 2020 r., w dniu

(...) września 2020 r. poinformowano Skarżącą o zwolnieniu jej z opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 r. W istocie doszło do rozpoznania sprawy przez ZUS zgodnie z wnioskiem z (...) kwietnia 2020 r.

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy należy jednoznacznie stwierdzić, że postępowanie ze skargi na decyzję organu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stało się bezprzedmiotowe, ponieważ wniosek został ostatecznie przez ZUS rozpatrzony z uwzględnieniem warunków zwolnienia z art. 31zq ust. 5 ustawy COVID-19, w wyniku czego Skarżąca została zwolniona z obowiązku opłacania składek za maj 2020 r.

Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i art. 161 § 2 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne, o czym orzekł w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.