Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1606139

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
I SA/Sz 562/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Jaździński (spr.).

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski, Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi S. M. "P." w S. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) nr (...)

1.

uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,

2.

zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz skarżącej kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. Spółdzielnia (...) złożyła do Ministra Finansów wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dotyczącym możliwości stosowania do dochodu z odsetek bankowych zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku tym przedstawiono, że S prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz statutu, tj. zarządza i administruje własnymi zasobami mieszkaniowymi. Innej działalności gospodarczej nie prowadzi. Administruje ona budynkami, w których występują lokale mieszkalne i lokale użytkowe zajmowane na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu, wyodręb-nionego prawa własności oraz na zasadach najmu.

Wpłaty za lokale mieszkalne i użytkowe wnoszone przez członków spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, właścicieli lokali oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni wpływają na jej rachunek bankowy, gdzie są przecho-wywane a następnie wydatkowane na regularne zobowiązania wobec dostawców materiałów robót i usług. Spółdzielnia ponadto tworzy fundusz remontowy a środki na ten cel gromadzi wstępnie na koncie bankowym "środki funduszu remontowego".

Wolne środki pochodzące z opłat eksploatacyjnych, jak również z funduszu remontowego gromadzone i przechowywane są na wyodrębnionych rachunkach bankowych i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki finansowej są lokowane jako: lokaty automatyczne (nocne) jednomiesięczne i kilkumiesięczne. Spółdzielnia ponosi koszty utrzymania rachunku bankowego i uzyskuje odsetki od środków pie-niężnych na rachunku bankowym oraz odsetki od środków zgromadzonych na loka-tach. Dochód z tytułu odsetek od środków pieniężnych na bieżącym rachunku ban-kowym, w części pochodzącej z czynszów mieszkaniowych, zalicza do środków zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaś cały dochód z tytułu odsetek od lokat zalicza do dochodów opodatkowanych i odpro-wadza zaliczkę na podatek dochodowy.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym postawiono we wniosku pytanie o to, czy dochód uzyskiwany z tytułu odsetek od środków czasowo wolnych na rachunku bieżącym Spółdzielni oraz od lokat terminowych podlega na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnieniu od opodatkowania tym podatkiem. Stawiając to pytanie Spółdzielnia wyraziła zarazem swoje stanowisko w tej kwestii, stwierdzając, iż jej zdaniem dochody z odsetek od środków pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zgromadzonych na jej bieżącym rachunku bankowym, czy na rachunku lokat terminowych, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem jej zasobów mieszkaniowych. Zajmując takie stanowisko Spółdzielnia powołała się na stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-nego we W z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1154/09.

Rozpatrując powyższy wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej w B., działający z upoważnienia Ministra Finansów i na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wydał w dniu 15 kwietnia 2010 r. pisemną interpretację, w której stanowisko wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

Uzasadniając taką ocenę stanowiska wnioskodawcy, wydający interpretację organ wskazał na wstępie, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych po-trzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, przy czym według przepisów art. 1 ust. 2 i 3 tejże ustawy przedmiotem działalności tych spółdzielni jest:

- budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach, np: usta-nawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielo-stanowiskowych,

- budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

- udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

- budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znaj-dujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

- zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Organ zauważył dalej, że z art. 4 cytowanej ustawy wynika, iż członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksplo-atacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobo-wiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z posta-nowieniami statutu. Mając na uwadze te uregulowania stwierdził, iż w ustawie o spół-dzielniach mieszkaniowych określono wprawdzie zasady i cele działalności spół-dzielni mieszkaniowych, a także prawa i obowiązki ich członków, jednakże z prze-pisów tej ustawy nie da się wywieść zakresu pojęcia "gospodarki zasobami mieszka-niowymi", jakim posługuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowiący o tym, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszka-niowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Stosownie do tego przepisu, wprowadzonego w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., zwolnione od podatku są zatem wyłącznie te dochody spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane:

- z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz

- z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, także wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Ponieważ powołana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych również nie zawiera definicji pojęcia "zasobów mieszkaniowych" ani pojęcia "gospo-darki zasobami mieszkaniowymi", znaczenia tych pojęć należy poszukiwać, zdaniem organu wydającego interpretację, w języku potocznym, gdzie pojęcie "gospodarka" oznacza - w kontekście omawianego przypadku - dysponowanie i zarządzanie czymś, zaś "zasób" to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś, natomiast pojęcie "mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik "mieszkaniowy", "mieszkaniowych", określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji takiego rozumienia wskazanych pojęć w języku potocznym, przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podatkowej, rozumieć należy:

- znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i to-warowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki scho-dowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych bu-dynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłow-nie i hydrofornie wolno stojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remon-towe,

- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymie-nione, jak: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

- budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,

- budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków miesz-kalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z tymi budowlami (lokalami i pomieszczeniami), obiektami i urządze-niami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jedno-cześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 usta-wy). Powstały z tego tytułu dochód będzie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny od tego podatku, o ile prze-znaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia tego nie będą natomiast korzystały dochody spółdzielni miesz-kaniowych otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bo-wiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Odnosząc przedstawiony przez siebie stan prawny do stanu faktycznego wskazanego we wniosku, według którego Spółdzielnia uzyskuje przychody z odsetek od środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym, na który wpływają głów-nie wpłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszu najmu zarówno od lokali miesz-kalnych, jak i użytkowych oraz przychody z odsetek od takich środków lokowanych na rachunkach lokat terminowych jako: lokaty automatyczne (nocne) jednomie-sięczne i kilkumiesięczne, wydający interpretację organ stwierdził, iż odsetki od środ-ków gromadzonych na rachunku bieżącym, które związane są z gospodarką zaso-bami mieszkaniowymi, a więc odsetki, których źródłem są wpływy z opłat (zaliczek) wnoszonych przez członków spółdzielni (właścicieli lokali mieszkalnych) bądź z innych tytułów związanych z lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami do nich przynależnymi, stanowiącymi zasoby mieszkaniowe, mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który to dochód podlega zwolnieniu od podatku dochodowego - w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej - w części, przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, nato-miast zwolnieniu temu nie podlegają odsetki od gromadzonych na tym rachunku środków, które nie są związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, a więc odsetki, których źródłem są wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszu najmu lokali użytkowych, a więc nie stanowiących zasobów mieszkaniowych.

Odnosząc się z kolei do kwestii zwolnienia od podatku dochodowego odsetek, których źródłem są lokaty bankowe, organ wydający interpretację stwierdził, iż przy-chody z tytułu tych odsetek zaliczane są (niezależnie od rodzaju lokaty) do kategorii przychodów finansowych i nie mogą być uznane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, osiągane są bowiem z innej działalności gospodarczej niż gos-podarka zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od celu, na jaki zostaną przekazane. Dochody te są dochodami z działalności, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z tego tytułu pod-legają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na koniec organ ten stwierdził, iż nie jest prawidłowym przedstawione we wniosku stanowisko Spółdzielni, że wszystkie dochody z tytułu odsetek od środków pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (na rachunku bieżącym i od lokat terminowych) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Powyższa interpretacja pisemna została w dniu 19 14 2010 r. doręczona (...), która nie zgadzając się z taką oceną jej stanowiska pismem z dnia 23 kwietnia 2010 r. (data stempla pocztowego) wezwała Dyrektora Izby Skarbowej w B do usunięcia naruszenia prawa poprzez uznanie tego stanowiska za prawidłowe.

Odpowiadając na powyższe wezwanie pismem z dnia 27 maja 2010 r., dorę-czonym wnioskodawczyni w dniu (...) r., Dyrektor Izby Skarbowej w B stwierdził brak podstaw do zmiany zaprezentowanej przez siebie interpretacji indywidualnej.

Pismem z dnia (...) r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik S wniósł na wydaną jej interpretacje indywidualną skargę do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem. Domagając się uchylenia zaskarżonej interpretacji, zarzucono jej w skardze "naruszenie przepisu prawa materialnego tj. art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że przychody z tytułu odsetek zgromadzonych na lokatach terminowych niezależnie od rodzaju lokaty zaliczane są do przychodów finansowych i nie mogą być uznane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi bez względu na cel, na jaki zostaną przekazane". W uzasadnieniu skargi odwołano się do uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W z dnia 9 września 2009 r. sygn. akt I SA/Wr 1154/09, wskazując, iż zajęto w nim stanowisko odmienne od zaprezentowanego w rozpatrywanej sprawie przez organ wydający zaskarżoną interpretację, przywołując też wyrażoną w tym wyroku argumentację.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje sta-nowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

Skarga okazała się uzasadniona, zachodzą bowiem podstawy do stwier-dzenia, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie odpowiada prawu.

Stosownie do przepisu art. 14b Ordynacji podatkowej, w jej brzmieniu obowią-zującym w roku 2010, wskazany w tym przepisie organ administracji publicznej wy-daje, na pisemny wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, tj. tzw. interpretację indywidualną (ust. 1). Wniosek o interpretację indywidualną dotyczyć może zarówno zaistniałego już stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych (ust. 2), zaś składający taki wniosek obo-wiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia prawnego (ust. 3).

W myśl art. 14c Ordynacji podatkowej, wydawana przez właściwy organ inter-pretacja indywidualna zawierać powinna ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, od którego można odstąpić, jeżeli w ocenie organu stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie (ust. 1). W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna za-wierać natomiast powinna wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z jego uza-sadnieniem prawnym (ust. 2).

W rozpatrywanej sprawie zgłoszony przez skarżącą (...) wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej dotyczy możliwości zastosowania do przychodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych, pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przechowywanych zarówno na rachunku bieżącym, na który środki te wpływają, jak i na wyodrębnionych rachunkach terminowych (lokatach), zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w jej brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., według którego wolne od podatku są dochody wskazanych w tym przepisie podmiotów, w tym m.in. spółdzielni mieszkaniowych, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Wynika z wniosku o jej wydanie oraz z samej zaskarżonej interpretacji indy-widualnej, że w odniesieniu do przychodów z odsetek od środków pieniężnych loko-wanych na rachunku bieżącym S i pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowisko wydającego interpretację organu zgodne jest ze stano-wiskiem wnioskodawcy. Zarysowana różnica stanowisk dotyczy wyłącznie możli-wości zastosowania wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej zwol-nienia podatkowego do dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od tego rodzaju środ-ków pieniężnych, a więc uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które lokowane są na rachunkach terminowych i przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Rozstrzygnięcie sporu co do możliwości objęcia oma-wianym zwolnieniem podatkowym także tych ostatnich dochodów (przychodów) wy-maga zatem uprzedniej odpowiedzi na pytanie o ich charakter, tj. odpowiedzi na pytanie, czy zostały one uzyskane "z gospodarki zasobami mieszkaniowymi", czy też ich źródłem jest innego rodzaju działalność gospodarcza, stosownie bowiem do wskazanego powyżej przepisu tylko dochody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego w sytuacji, gdy zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

U podstaw zaskarżonej interpretacji indywidualnej, uznającej za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy, według którego przychody z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych i ulokowanych na rachunkach lokat terminowych obję-te są również omawianym zwolnieniem podatkowym skoro generujące ten przychód środki pieniężne pochodzą z opłat uzyskanych w ramach prowadzonej przez wnios-kodawcę gospodarki zasobami mieszkaniowymi, legło założenie, jak wynika to z uzasadnienia stanowiska wydającego ją organu, że lokowanie tego rodzaju środ-ków pieniężnych na lokatach terminowych, a więc oprocentowanych wyżej od środ-ków przechowywanych na rachunku bieżącym, jest działalnością gospodarczą inne-go rodzaju, aniżeli działalność polegająca na gospodarowaniu zasobami miesz-kaniowymi, tj. działalnością przynoszącą przychody "zaliczane (...) do kategorii przychodów finansowych". Czyniąc takie założenie organ wydający interpretację nie wskazał jednak tego, na czym polega owa "inna działalność gospodarcza", z której przychody w postaci odsetek od środków pieniężnych z działalności tej uzyskanych wyłączone są ze zwolnienia podatkowego niezależnie od tego, na jaki cel zostaną przeznaczone. Zakładając, iż dochód uzyskiwany z tytułu odsetek od środków pie-niężnych pochodzących z opłat za korzystanie z zasobów mieszkaniowych spół-dzielni jest dochodem z działalności gospodarczej innej aniżeli gospodarka zaso-bami mieszkaniowymi, organ ten winien był wskazać tę inną działalność, kierując się kryteriami zawartymi w art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, według którego przez działalność gospodarczą w rozumieniu tej ustawy uważa się każdą działalność za-robkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykony-waną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców. Z przepisu tego wynika wprawdzie, że użyte w Ordynacji podatkowej pojęcie działalności gospodarczej jest potraktowane znacz-nie szerzej niż w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095), w której za działalność gospodarczą uważa się zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2), nie oznacza to jednak, że za działalność gospodarczą w rozumieniu Ordynacji po-datkowej można uważać samą czynność lokowania na bankowym rachunku termi-nowym wolnych środków pieniężnych w celu uzyskania przychodu z odsetek, będą-cego w istocie przychodem z kapitału (tak np. w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Skoro ustawodawca podatkowy przychód z od-setek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych traktuje, na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody pochodzące co do zasady z kapitałów, to nie sposób racjonalnie zakładać, iż na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tego ro-dzaju przychody traktuje on jako uzyskane ze swoistego rodzaju działalności gospo-darczej, której istotą jest przechowywanie czasowo wolnych środków na bankowych lokatach terminowych.

Zagadnienie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów (dochodów) uzyskanych z tytułu naliczania odsetek od lokowanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych pochodzących z różnego rodzaju wpłat uzyskanych przez określone w ustawie podmioty w ramach prowadzonej przez nie gospodarki zaso-bami mieszkaniowymi, przeznaczanych na cele związane z utrzymaniem tych zaso-bów, było już przedmiotem orzecznictwa sądowoadministracyjnego. W jednym z tych orzeczeń, przywołanym już we wniosku o wydanie zaskarżonej interpretacji (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 września 2009 r., I SA/Wr 1154/09), wyrażono zapatrywanie prawne, według którego użyte w ustawie podatkowej pojęcie "gos-podarki zasobami mieszkaniowymi" w przypadku spółdzielni mieszkaniowych jest pojęciem na tyle szerokim, że istnieją podstawy do uznania, iż w jego zakresie mieści się szereg czynności zmierzających do efektywnego wykorzystania zasobów miesz-kaniowych, podejmowanych dla realizacji celów określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także czynność zdeponowania w danym okresie na rachunku terminowym czasowo wolnych środków pieniężnych uzyska-nych w ramach tej gospodarki. Podobne zapatrywanie wyrażone zostało w wyroku WSA w S z dnia 28 kwietnia 2010 r., I SA/Sz 886/09, w którym stwierdzono, że przechowywanie środków pieniężnych na rachunku bankowym wspólnoty miesz-kaniowej, a więc jednego z podmiotów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 omawianej ustawy podatkowej, pochodzących z wpłat właścicieli lokali, wchodzi w zakres gos-podarowania zasobami mieszkaniowymi oraz że pochodzące stąd odsetki są przy-chodami z tego gospodarowania niezależnie od tego, czy przechowywanie tych środków następuje na bieżącym rachunku rozliczeniowym (do prowadzenia którego zobowiązuje wspólnotę przepis art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o własności lokali, nakazując dokonywanie rozliczeń za jego pośrednictwem), czy też przechowywane są na rachunku terminowym.

Podzielając w pełni zapatrywania wyrażone we wskazanych wyżej wyrokach oraz przywołaną tam argumentację zauważyć wypada, iż określonego, odmiennego pochodzenia przychodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych spółdzielni mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowej itp.) nie sposób upatrywać w różnorodności okresów ich przechowywania. Skoro, jak to trafnie przyznaje organ wydający zaskarżoną interpretacje, podlegającym zwolnieniu podatkowemu przychodem (dochodem) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są odsetki naliczane od określonych środków pieniężnych wpływających na jej rachunek bieżący i na tym rachunku przechowywanych bez jakichkolwiek ograniczeń czaso-wych, a więc czasowo wolnych, to całkowicie nieracjonalnym byłoby odmienne trak-towanie przychodu z odsetek od tychże środków "zamrożonych" czasowo na odręb-nym rachunku w zamian za wyższe ich oprocentowanie.

Uznając w tych warunkach, że dokonana zaskarżoną interpretacją negatywna ocena stanowiska wnioskodawcy, sprowadzającego się do tezy, iż wolnym od opo-datkowania przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są odsetki od środków pieniężnych uzyskanych w ramach tej gospodarki niezależnie od sposobu ich przechowywania na rachunku bankowym, a więc także przechowywane na tym rachunku jako lokata terminowa, nie odpowiada przepisom ustawy o podatku docho-dowym od osób prawnych, a w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stosownie do przepisu art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzec należało o uchyleniu zaskarżonej interpretacji z jednoczesnym wskazaniem konieczności uwzględnienia przez organ wydający interpretacje przedstawionych powyżej uwag przy ponownym rozpatrywaniu wniosku.

O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie przepisów art. 200 i art. 205 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.