Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703735

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
I SA/Sz 541/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2019 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. K. wniósł do tutejszego sądu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 2 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2019 r.

W wykonaniu zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I z 3 lipca 2019 r. wezwano stronę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wymienione zarządzenie zostało doręczone skarżącemu 5 lipca 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru). Wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3 przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

We wskazanym terminie, który upływał z 12 lipca 2019 r., jak i do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiszczono stosownego wpisu, co skutkuje odrzuceniem skargi stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.