Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
I SA/Sz 527/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Polańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi D. i W. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. oraz stwierdzenia nadpłaty w tym podatku. postanawia: na podstawie art. 131 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 października 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 527/10, ze względu na ustanie przyczyny zawieszenia, tj. rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 stycznia 2011 r. zagadnienia prawnego w kwestii podstaw zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w latach 2005 - 2008, żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby w międzynarodowych strukturach wojskowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.