Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852176

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 lipca 2014 r.
I SA/Sz 51/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska.

Sędziowie WSA: Kazimierz Maczewski (spr.), Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi D. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 rok oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.