Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723933

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 lipca 2019 r.
I SA/Sz 509/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lipca 2019 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (...) z dnia 4 kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i sierpień 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłych wspólników za zaległości podatkowe w tym okresie wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 maja 2019 r. T. B., B. B. oraz K. K. - reprezentowani przez doradcę podatkowego - wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. nr (...), (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i sierpień 2015 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłych wspólników za zaległości podatkowe w tym okresie wraz z odsetkami za zwłokę.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I z dnia 19 czerwca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone w dniu 24 czerwca 2019 r.

W wyznaczonym terminie brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza sprawdzenie jej wymagań formalnych, w tym m.in. wykazanie przez pełnomocnika umocowania do działania w sprawie.

Zgodnie bowiem z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym określono w art. 46 i art. 47 p.p.s.a. I tak, m.in. stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., skarga powinna być podpisana przez skarżącego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. jeżeli pismo (w tym przypadku skargę) wnosi pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Powyższy obowiązek wykazania umocowania przez pełnomocnika, wynika również z art. 37 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

W konsekwencji, brak pełnomocnictwa jest kwalifikowany jako brak formalny przy przyjęciu założenia, że udzielono pełnomocnictwa, a do pisma nie dołączono dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (por. H. Knysiak-Molczyk, Glosa do postanowienia NSA z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II OZ 519/ 05, publik. OSP (...)/63, postanowienia NSA z dnia: 15 kwietnia 2014 r., I GSK (...) i 17 czerwca 2014 r., II GSK (...)).

Na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku braków formalnych skargi, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skutkiem niewykonania wezwania jest odrzucenie skargi.

W sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi, zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 24 czerwca 2019 r. Tym samym

7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął 1 lipca 2019 r.

W zakreślonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Należy przy tym podkreślić, że sąd nie ma kompetencji do uznania, że nieuzupełniony istotny brak formalny skargi (jakim jest brak pełnomocnictwa dla sporządzającego skargę pełnomocnika) może stać się innego rodzaju brakiem formalnym (brakiem podpisu strony pod skargą), który w dalszym ciągu podlegałby uzupełnieniu. Przepis art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. bowiem w sposób jednoznaczny przewiduje obowiązek sądu odrzucenia skargi ("sąd odrzuca skargę") w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi

(por. postanowienia NSA z dnia: 25 listopada 2010 r. I FSK (...), z dnia 12 czerwca 2014 r. I FSK (...), z dnia 11 czerwca 2015 r., I FSK (...) oraz z dnia 15 stycznia 2018 r. II FZ (...), a także w M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda, (w:) R. Hauser, M. Wierzbowski - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydanie 5, W. 2017, s. 384).

W tym stanie rzeczy, sąd - na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. - skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.