I SA/Sz 479/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2727177

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 15 października 2019 r. I SA/Sz 479/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA E. Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi D. J. L., M. L. spółki jawnej z siedzibą w S. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za III i IV kwartał 2015 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. J. L., M. L. spółka jawna z siedzibą w S. reprezentowana przez pełnomocnika wniosła do tutejszego sądu skargę na decyzję Dyrektora Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z 29 marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za III i IV kwartał 2015 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 18 września 2019 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącej 23 września 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3 przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

We wskazanym terminie, który upływał z 30 września 2019 r., jak i do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiszczono stosownego wpisu, co skutkuje odrzuceniem skargi stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.