Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882539

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 11 października 2012 r.
I SA/Sz 474/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.).

Sędziowie WSA: Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 października 2012 r. sprawy ze skargi A.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za 2009 rok oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.