Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686982

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
I SA/Sz 449/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. S. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., znak (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. N. S. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. (zwana dalej: "Spółką", "Stroną skarżącą") w piśmie z dnia 19 kwietnia 2019 r. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 marca 2019 r., znak (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 rok. Skarga została sporządzona i podpisana przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 23 maja 2019 r. wezwano Stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi poprzez złożenie:

- nadesłanie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej w oryginale lub jego uwierzytelnionego odpisu,

- pełnomocnictwa (lub jego uwierzytelnionego odpisu) do działania w imieniu strony skarżącej przed sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Drugim zarządzeniem z tego samego dnia, tj. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, wezwano Spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) zł. Oba wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 maja 2019 r. W dniu 24 czerwca 2019 r. ustalono z pracownikiem kasy tutejszego Sądu, że Spółka nie uiściła wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - zwanej dalej: "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Wymogi formalne skargi zostały uregulowane w art. 57 § 1 p.p.s.a., który stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (...). Na podstawie art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne (...) mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Stosownie do postanowień art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

W przypadku stwierdzenia przez sąd, że skarga nie spełnia warunków formalnych, stosownie do postanowień art. 49 § 1 p.p.s.a., przewodniczący jest uprawniony do wezwania strony do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem określonych skutków prawnych - w przypadku wniesienia skargi - pod rygorem jej odrzucenia. Jedynie spełnienie wszystkich wymogów formalnych stawianych przez ustawodawcę skardze, gwarantuje skuteczność tego środka zaskarżenia, albowiem tylko prawidłowa pod względem formy i treści skarga może stać się przedmiotem merytorycznych rozważań sądu. W przypadku, gdy skarżącym jest osoba prawna (tak jak w rozpatrywanej sprawie) skarga musi być podpisana przez osoby pełniące funkcje organów zgodnie z przepisami regulującymi sposób reprezentacji lub przez inne osoby upoważnione do reprezentowania takich osób.

W art. 29 p.p.s.a. ustawodawca wskazał przy tym jednoznacznie, że organ albo inna osoba upoważniona do reprezentacji ma obowiązek wykazać przy pierwszej czynności swoje umocowanie stosownym dokumentem. Wskazanie organów właściwych do działania za konkretne podmioty musi opierać się na przepisach regulujących ich strukturę organizacyjną i sposób prowadzenia działalności. Wykazanie umocowania wymaga zatem stosownego dokumentu

(np. odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, uchwały).

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa oraz dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony. Jednakże w zakreślonym terminie nie uzupełnił ww. braków formalnych skargi.

Ponadto, skarżący - reprezentowany przez pełnomocnika - został wezwany do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata (...). W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie do brzmienia art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z przytoczonej regulacji prawnej wynika, że skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga m.in. uiszczenia stosownej opłaty. Jeśli strona skarżąca nie uiści wpisu od skargi, wówczas jest zobowiązana to uczynić na wezwanie przewodniczącego, w wyznaczonym przez niego terminie. W razie niewykonania wezwania przez stronę skarżącą, skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego zostały prawidłowo doręczone osobie upoważnionej do odbioru przesyłki w dniu 27 maja 2019 r. Wobec tego termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 3 czerwca 2019 r. Skoro w wyznaczonym terminie strona skarżąca nie wykonała ww. wezwań, to skargę należało odrzucić.

W tych okolicznościach, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.