I SA/Sz 449/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

I SA/Sz 449/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1759903

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 maja 2015 r. I SA/Sz 449/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 8 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodnicząca Sędzia WSA - Anna Sokołowska po rozpatrzeniu w dniu 8 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

L. G., w dniu 11 marca 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 27 sierpnia 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł od wniesionej skargi wraz z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7-dniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Zarządzenie zostało doręczone w trybie przewidzianym w art. 72 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dorosłemu domownikowi (zg. z adnotacją zamieszczoną na ZPO - żonie skarżącego) w dniu 17 kwietnia 2015 r. (zg. z datą umieszczoną na ZPO), a w związku z tym 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 24 kwietnia 2015 r., który to dzień nie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Pomimo upływu zakreślonego terminu nie uiszczono wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Stosownie do przepisu art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu (na podstawie art. 72 § 1 p.p.s.a.) w dniu 17 kwietnia 2015 r. Wobec tego 7-dniowy termin do wykonania zobowiązania nałożonego przez Sąd upłynął 24 kwietnia 2015 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że skarżący pomimo upływu zakreślonego terminu dotychczas nie uiścił wpisu od skargi o sygn. akt I SA/Sz 449/15, nie jest on również zwolniony od kosztów sądowych.

Wobec powyższego, stosownie do przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.