Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880519

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
I SA/Sz 448/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski.

Sędziowie WSA: Alicja Polańska, Ewa Wojtysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi R. J. - P.H.U. K. na negatywny wynik procedury odwoławczej dotyczącej oceny projektu zgłoszonego w ramach konkursu Nr RPOWZ/4.2/2011/1 zawarty w informacji Zarządu Województwa z dnia 7 maja 2012 r. nr (...) oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.