Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001870

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 29 stycznia 2018 r.
I SA/Sz 437/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Woźniak (spr.).

Sędziowie WSA: Jolanta Kwiecińska, Kazimierz Maczewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (...) o wyłączenie Jej od udziału w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 437/15 ze skargi (...) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi postanawia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), wyłączyć sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (...) od udziału w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.