Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721459

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 września 2019 r.
I SA/Sz 437/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 września 2019 r. zażalenia M.T. z dnia (...) r. na zarządzenie z dnia (...) r. w sprawie ze skargi M.T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca, reprezentowana przez męża C. T., przesłała do Sądu w dniu 9 maja 2019 r. wiadomość e-mail na adres mailowy Sądu wraz z zapisanym w formacie PDF załącznikiem obejmującym skan pisma, zatytułowany "skarga i zażalenie" datowany na dzień 9 maja 2019 r.

W dniu 14 maja 2019 r. wezwano pełnomocnika Skarżącej do uzupełnienia braku formalnego ww. pisma z dnia 9 maja 2019 r. poprzez jego własnoręcznie podpisanie lub nadesłanie odpisu własnoręcznie podpisanego pisma, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 31 maja 2019 r., jednak w wyznaczonym terminie wskazany brak nie został uzupełniony.

Zarządzeniem Przewodniczącej z dnia 24 czerwca 2019 r. pismo Skarżącej z dnia 9 maja 2019 r. zostało pozostawione bez rozpoznania z uwagi na fakt, iż braki formalne pisma nie zostały uzupełnione, bowiem za uzupełnienie braków formalnych nie sposób uznać ponownie złożonego droga elektroniczną pisma niezawierającego ani kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W dniu 19 lipca 2019 r. Skarżąca przesłała do sądu wiadomość e-mail na adres mailowy Sądu wraz z zapisanym w formacie PDF załącznikiem obejmującym skan pisma zatytułowany "skarga i zażalenie" datowany na dzień 19 lipca 2019 r., w którym Skarżąca zaskarżyła ww. zarządzenie z dnia 24 czerwca 2019 r. i zażądała jego uchylenia. Skarżąca w piśmie podniosła również, że nieprawdą jest, że można zakazać wnoszenia pism do sądu droga elektroniczną.

Zarządzeniem z dnia 24 lipca 2019 r. wezwano Skarżąca do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, braku formalnego ww. zażalenia z dnia 19 lipca 2019 r. poprzez własnoręczne jego podpisanie przez skarżącą lub jej pełnomocnika i nadesłanie dwóch uwierzytelnionych kopii podpisanego zażalenia bądź nadesłanie trzech uwierzytelnionych kopii zażalenia z dnia 19 lipca 2019 r. własnoręcznie podpisanych przez skarżącą lub jej pełnomocnika.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018.1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") zażalenie jest środkiem odwoławczym, które powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym (art. 46 p.p.s.a.), oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

W ustawie nie ustanowiono przy tym wymagania, aby zażalenie musiało opierać się na ustawowych podstawach zaskarżenia, jak to ma miejsce w skardze kasacyjnej, a niedopełnienie jakiegokolwiek wymagania co do treści zażalenia jest jedynie brakiem formalnym. Zażalenie niespełniające wymagań formalnych może ulec konwalidacji w trybie i na zasadach określonych w art. 49 § 1 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Odmienna regulacja, o której mowa w końcowej części tego przepisu, dotyczy zażalenia. Stosownie do treści art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuca zażalenie, którego braków formalnych strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 19 lipca 2019 r. zostało doręczone Skarżącej w dniu 8 sierpnia 2019 r. Tym samym termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął w dniu 15 sierpnia 2019 r., który jednakże stanowi dzień ustawowo wolny od pracy - a zatem za ostatni dzień terminu do uzupełnienia braków formalnych należało przyjąć 16 sierpnia 2019 r. (piątek). W dniu 12 sierpnia 2019 r. Skarżąca ponownie przesłała wiadomość e-mail na adres mailowy Sądu wraz z zapisanym w formacie PDF załącznikiem obejmującym skan pisma, zatytułowany "skarga i zażalenie" datowany na dzień 19 lipca 2019 r.

Wskazać należy, że od 1 czerwca 2019 r. możliwym jest wnoszenie skarg czy pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym droga elektroniczną, to przepis art. 46 § 2a p.p.s.a. jasno wskazuje, że gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę lub jej pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Nadto zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (art. 46 § 2b p.p.s.a.). W świetle przytoczonych regulacji nie można przyjąć, że Strona prawidłowo uzupełniła brak formalny pisma z dnia 19 lipca 2019 r., bowiem załącznik wiadomości e-mail przesłany na adres Sądu nie zawierał żadnego z ww. podpisów, stanowił on jedynie skan pisma Skarżącej.

W tym stanie rzeczy, Sąd - na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. zażalenie odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.